Disclaimer

Disclaimer

1. Het gebruik van deze website
Aan het gebruik van deze website zijn de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

2. Privacy en cookies
De privacy van alle gebruikers van de website van De Letselschade Helpdesk wordt gerespecteerd. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de Privacyverklaring op de website van De Letselschade Helpdesk.

3. Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud, logo’s, handelsmerken en informatie op de website van De Letselschade Helpdesk zijn eigendom van De Letselschade Helpdesk en mogen zonder schriftelijke toestemming van De Letselschade Helpdesk niet worden gebruikt en/of gekopieerd.

4. Tekortkoming en Aansprakelijkheid
De LetselschadeHelpdesk.nl betreft een website waaraan diverse dienstverlenende advocaten(kantoren) deelnemen, die ieder voor zich en onder eigen naam praktijk voeren. De Letselschade Helpdesk is geen partij bij eventuele overeenkomsten die tot stand komen tussen de bezoekers van deze website en de deelnemende advocaten(kantoren). De Letselschade Helpdesk kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het handelen en/of nalaten van dienstverlenende advocaten(kantoren). Alle geschillen met betrekking tot het handelen en/of de levering en niet-levering van diensten door de dienstverlenende advocaat dienen met de dienstverlenende advocaat te worden beslecht.

5. Informatie en aansprakelijkheid
Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar De Letselschade Helpdesk garandeert niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten, onjuistheden of onvolkomenheden. De informatie en gegevens op deze website zijn niet bedoeld als juridisch of andersoortig professioneel advies en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. De Letselschade Helpdesk is niet aansprakelijk voor schade die is of kan ontstaan door gebruik van deze website en/of de gegevens en informatie die daarop worden verstrekt; gebruik daarvan vindt geheel voor eigen rekening en risico plaats.

6. Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet door De Letselschade Helpdesk worden beheerd. Deze links veronderstellen geen relatie met of goedkeuring door De Letselschade Helpdesk. De Letselschade Helpdesk is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud en/of informatie van websites waarvan een link op deze website is opgenomen.