Letselschade en een bijstandsuitkering

Letselschade en een bijstandsuitkering

Als u een vergoeding ontvangt wegens opgelopen letselschade en een bijstandsuitkering hebt, doet u er verstandig aan om de gemeente hiervan op de hoogte te stellen. Op grond van de Participatiewet moet elke bijstandsgerechtigde uit eigen beweging aan de gemeente mededeling doen van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op zijn recht op een bijstandsuitkering. Anders kan de gemeente u een bestuurlijke boete opleggen en bovendien de verleende bijstandsuitkering terugvorderen.

Letselschade en een bijstandsuitkering; Participatiewet en WMO

Doorgaans zal de gemeente een vergoeding voor verlies aan arbeidsvermogen aanmerken als inkomsten en deze verrekenen met uw bijstandsuitkering. Verlies aan arbeidsvermogen is het inkomensverlies dat vergoed wordt door de aansprakelijk partij of diens verzekeraar in geval van letselschade.

Een smartengeldvergoeding kan door de gemeente worden aangemerkt als bij het verlenen van de bijstand in aanmerking te nemen vermogen. Dikwijls wordt deze echter vrijgesteld tot een bepaald bedrag. Het beleid dat de diverse gemeenten hierin hanteren verschilt per gemeente.

Soms weigert de gemeente een gevraagde maatwerkvoorziening, met het argument dat de aansprakelijke derde of zijn verzekeraar deze moet vergoeden. Een maatwerkvoorziening is bijvoorbeeld een aanpassing in de woning (zoals een traplift of verhoogd toilet), een vervoersvoorziening, of dagbesteding op maat.

De gemeente kan op grond van art. 2.3.5 lid 6 Wmo 2015 een maatwerkvoorziening weigeren indien het slachtoffer aanspraak heeft of kan maken op verblijf en daarmee samenhangende zorg in een instelling op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Een gespecialiseerde letselschadeadvocaat kan u hieromtrent informeren.

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodoende kunnen wij beoordelen welke ervaren en gespecialiseerde letselschadeadvocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen voor een gratis advies.