Shockschade

Shockschade

Shockschade bestaat uit smartengeld en soms tevens uit vermogensschade. Shockschadevergoeding komt toe aan anderen dan het rechtstreekse slachtoffer. Zij moeten daarvoor aantonen dat zij psychische schade hebben opgelopen door de confrontatie met het ongeval of de gevolgen daarvan. Vereist is o.a. dat door overtreding van een verkeersnorm of veiligheidsnorm een ernstig ongeval is veroorzaakt. De veroorzaker van het ongeval handelt dan niet alleen onrechtmatig ten opzichte van het rechtstreekse slachtoffer van het ongeval. Maar hij handelt dan ook onrechtmatig ten opzichte van degene die als gevolg daarvan geestelijk letsel oploopt.

Shockschade; het Kindertaxi-arrest

De vereisten om in aanmerking te komen voor een shockschadevergoeding zijn neergelegd in het bekende Kindertaxi-arrest. Dit arrest noemt men ook wel het Taxibus-arrest en daarin heeft de Hoge Raad het volgende overwogen:

“Indien iemand door overtreding van een veiligheids- of verkeersnorm een ernstig ongeval veroorzaakt, handelt hij in een geval als hier bedoeld niet alleen onrechtmatig jegens degene die dientengevolge is gedood of gekwetst, maar ook jegens degene bij wie door het waarnemen van het ongeval of door de directe confrontatie met de ernstige gevolgen ervan, een hevige emotionele schok wordt teweeggebracht, waaruit geestelijk letsel voortvloeit, hetgeen zich met name zal kunnen voordoen indien iemand tot wie de aldus getroffene in een nauwe affectieve relatie staat, bij het ongeval is gedood of gewond. De daardoor ontstane immateriële schade komt voor vergoeding in aanmerking. Daarvoor is dan wel vereist dat het bestaan van geestelijk letsel, waardoor iemand in zijn persoon is aangetast, in rechte kan worden vastgesteld, hetgeen in het algemeen slechts het geval zal zijn indien sprake is van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld.”

Een gespecialiseerde letselschadeadvocaat zal voor u nagaan of u in aanmerking komt voor een shockschadevergoeding. Hij/zij kan u helpen bij het verhalen daarvan.

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodoende kunnen wij beoordelen welke ervaren en gespecialiseerde letselschadeadvocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier nemen wij binnen één werkdag contact met u op voor een gratis advies.